Hoog Water

Hoe krijgt u tijdig inzicht in hoogwaterrisico’s in uw beheersgebied?

Hoog water kan grote problemen veroorzaken voor de maatschappij. Als rivieren buiten hun oevers treden wordt veel schade aangericht. Waterbeheerders zijn in het leven geroepen om in deze situatie de veiligheid van inwoners te waarborgen. Ze maken keuzes bij calamiteiten om schade zo veel mogelijk te beperken.

Een belangrijke uitdaging bij calamiteiten is het juist voorspellen van de hoogwaterpiek. Dit gebeurt aan de hand van neerslagmodellen en data gedreven waterstandsmodellen. Deze modellen worden vaak gevoed met debiet data. Huidige datakwaliteit voldoet vaak niet om betrouwbare voorstellingen te maken tijdens hoog water. Dit zorgt voor aanzienlijke risico’s.

Om beter met deze situaties om te gaan is het van belang dat datakwaliteit en datakwantiteit verbetert:

  • dichtheid van het debietmeetwerk moet omhoog
  • de kans op uitval van stations moet worden geminimaliseerd

River Insight, Debietdata As A Service, is een mogelijkheid om de datakwaliteit en datakwantiteit van debiet flink te verhogen. Juist voor situaties die eens in de tien jaar voorkomen is dit van essentieel belang.

Calamiteit wateroverstroming