Gebiedsgrens

Hoe kunt u nauwkeurig bijhouden hoeveel water uw beheersgebied in- en uitstroomt?

Om beleidskeuzes bij waterbeheerders te ondersteunen maken hydrologen gebruik van de waterbalans. Dit is de optelling van alle componenten die leiden tot watertoevoeging en waterverlies. De waterbalans moet sluitend zijn, dat wil zeggen dat alle componenten bekend moeten zijn.

Op dit moment is vaak nog niet van het gehele gebied bekend hoeveel water er via natuurlijke watergangen in en uit een gebied stroomt. Dat komt simpelweg omdat niet alle watergangen worden bemeten. In de berekening zijn er dan sluitposten nodig en dit is niet wenselijk om goede waterbeheer keuzes op te baseren. Tegenwoordig wordt er tussen waterbeheerders ook vaak afgerekend voor water, zeker bij situaties van droogte en wateroverschot.

Om ervoor te zorgen dat zowel bovenstrooms als benedenstrooms voldoende water is, is het van belang om op de grenzen tussen beheersgebieden (blauwe knooppunten) precieze debietmetingen uit te voeren.

Lees hier waarom Waterschap Vallei en Veluwe voor River Insight heeft gekozen.

Vraag het onze experts

INSPIRERENDE CASES